Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Sole Trader Adam Schmidt
Jhumat House, 160 London Road, Barking, IG11 8BB
United Kingdom

W przypadku tłumaczenia przysięgłego: podanie imienia i nazwiska jest obowiązkowe. Dane te będą przetwarzane w celu wprowadzenia do repertorium, czyli wykazu czynności wykonywanych przez tłumacza przysięgłego. Ich podanie jest obowiązkowe i wynika z wymogu oznaczenia zleceniodawcy lub zamawiającego określonego w art. 17 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego (z 25.10.2014 z późn. zmianami). Te dane będą przechowywane przez okres wynikający z właściwych przepisów dot. obowiązku prowadzenia i archiwizowania repertorium tłumacza przysięgłego (art. 22. w.w ustawy).

Podanie danych adresowych, adresu e-mail oraz numeru telefonu jest dobrowolne, ale niezbędne na potrzeby kontaktu w trakcie realizacji zlecenia oraz wysyłki dokumentów. Te dane zostaną usunięte po zakończeniu zlecenia. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.

Przetwarzanie danych osobowych, zarówno Twoich, jak też osób trzecich zawartych w dokumentach podlegających tłumaczeniu, jest niezbędne do wykonania umowy, choć ich podanie jest dobrowolne. Mogą być one (w postaci oryginałów dokumentów i ich tłumaczeń) przechowywane przez trzy lata (okres odpowiedzialności zawodowej) od dnia wysłania tłumaczenia na okoliczność ewentualnych reklamacji lub zapytań ze strony organów wymiaru sprawiedliwości. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.

Kopie niektórych tłumaczonych tekstów (w języku oryginalnym i docelowym) mogą być przechowywane przez czas nieokreślony w celu doskonalenia zawodowego tłumacza i budowania bazy wiedzy (szablonów tłumaczeń). Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.

W przypadku dokumentów zawierających słownictwo specjalistyczne, np dokumentacji medycznej lub technicznej, w przypadku tłumaczeń przysięgłych, a także w przypadku zleceń dotyczących  niemieckiego Twoje dane oraz dokumenty mogą zostać ujawnione innym administratorom (firmom specjalizującym się w tego rodzaju tłumaczeniach).

W przypadku płatności on-line (PayPal) dane płatnika wynikające z przepisów podatkowych będą przechowywane przez okres wynikający z w/w przepisów (obecnie 5 lat).

Masz prawo żądania od administratora:

  • dostępu do dotyczących Ciebie danych,
  • dostarczenia Ci kopii danych podlegających przetwarzaniu,
  • prostowania tych danych,
  • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania do przechowywania, co administrator ma obowiązek wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą określone, opisane w przepisach o ochronie danych osobowych okoliczności, w szczególności, gdy wniesiesz sprzeciw, o którym mowa niżej.

Masz prawo do wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony cel administratora.

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.