OGÓLNE WARUNKI WYKONYWANIA TŁUMACZEŃ PISEMNYCH

Tłumacz

Firma Certified Professionals Jan Roenig
ul. Derdowskiego 30/1, 71-178 Szczecin, NIP 8522450114
działająca pod nazwą handlową "przysiegle.online", świadcząca usługi tłumaczeniowe poprzez stronę internetową Tłumacza.

Zlecający

Osoba fizyczna lub prawna przesyłającą do wyceny dokument w postaci elektronicznej na adres e-mail lub poprzez stronę internetową Tłumacza

Strona internetowa

Strona internetowa dostępna pod adresami URL: http://przysiegle.online https://tlumaczlondyn.co.uk oraz każdym innym, będącym kontynuacją bądź uzupełnieniem tego adresu URL, jak również każdym, który go zastąpi.

I. Wstęp

1. Zamieszczone poniżej „OGÓLNE WARUNKI WYKONYWANIA TŁUMACZEŃ”, stanową prawnie wiążącą umowę pomiędzy Zlecającym a Tłumaczem.

2. Korzystając z usług Tłumacza Zlecający akceptuje w całości niniejsze warunki.

3. Zlecający akceptuję Politykę Prywatności.

4. Korzystanie z usługi Tłumacza jest dobrowolne

 

 

II. Zastrzeżenia dot. tekstu źródłowego

1. Przekazanie tekstu źródłowego przez Zlecającego odbywa się na całkowitą odpowiedzialność i za pełną wiedzą Zlecającego.

2. Zlecający, zlecając tłumaczenie tekstu źródłowego, ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich do tekstu źródłowego i tekstu tłumaczenia.

3. Zlecający odpowiada i gwarantuje, że tłumaczenie tekstu źródłowego, a w szczególności jego publikacja, powielanie, dystrybucja, sprzedaż nie naruszają praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich, znaków towarowych, patentów, itp.

4. Zlecający oświadcza i gwarantuje, iż dołożył starań, aby tekst źródłowy był dobrej jakości, wolny od dowolnego typu błędów, a w szczególności błędów językowych.

5. Tłumacz nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne w wykonanym tłumaczeniu, będące konsekwencją błędów lub też niejasności w obrębie dokumentu źródłowego, czy też wynikające z niskiej jakości językowej dokumentu źródłowego.

 

 

III. Warunki wykonywania tłumaczeń pisemnych

1. Tłumaczenia przyjmowane są do realizacji w następujący sposób:

a) Po przesłaniu skanów lub czytelnych zdjęć przez Zlecającego, Tłumacz odpowiada z darmową wyceną na wskazany adres e-mail Zlecającego.

b) Zlecający chcący skorzystać z usługi zobowiązany jest zaakceptować wycenę. Akceptacja wyceny następuje poprzez przesłanie zwrotnej wiadomości e-mail od Zlecającego wraz wymaganymi danymi (wskazanymi w wycenie) oraz opłacenie usługi. Opłacenie usługi tłumaczenia następuje przez przyjęciem tłumaczenia do realizacji.

c) Po otrzymaniu akceptacji wyceny przez Zlecającego oraz otrzymaniu całości kwoty wynagrodzenia wskazanego w wycenie tłumacz informuje Zlecającego o przyjęciu tłumaczenia do realizacji.

2. Niewypełnienie przez Zlecającego obowiązków wskazanych w punkcie III.1.b może skutkować nieprzyjęciem tłumaczenia do realizacji lub wydłużeniem czasu realizacji tłumaczenia.

3. Koszt tłumaczenia oblicza się indywidualnie na podstawie każdocześnie przesłanych lub przekazanych do wyceny dokumentów, w oparciu o Cennik usług wskazany na stronie internetowej Tłumacza z zastrzeżeniem, że Cennik nie stanowi oferty handlowej w myśl właściwych przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie informację ułatwiającą Zlecającemu szacunkowe obliczenie przedziału cenowego usługi.

4. Czas realizacji ustala się indywidualnie na podstawie każdocześnie przesłanych lub przekazanych do wyceny dokumentów.

5. Przesłana lub przedstawiona wycena ważna jest w dniu przedstawienia jej Zlecającemu oraz na następny dzień roboczy do godziny 12:00, chyba że ustalono inaczej. Po tym czasie cena jak i termin realizacji mogą ulec zmianie.

6. W przypadku dokumentu przeznaczonego do publikacji zakłada się, że Zlecający dokona adaptacji stylistycznej lub/i graficznej przetłumaczonego tekstu we własnym zakresie, gdyż cena tłumaczenia pisemnego nie obejmuje przygotowania tekstu do publikacji. Przygotowanie do publikacji wymaga dodatkowej korekty, którą Zlecający zobowiązany jest wykonać lub zlecić we własnym zakresie. Tłumacz nie oferuje komputerowego skład tekstu (DTP).

7. Tłumaczenie niepoświadczone dostarczane jest w formie „plain text”, tzn tekstu bez formatowań lub w formatowaniu możliwie zbliżonym do przedłożonego do tłumaczenia dokumentu, w formacie .odt, .docx, .doc, .pdf lub innym jeżeli uzgodniono.

8. Zlecający staje się właścicielem praw autorskich do otrzymanego tłumaczenia niepoświadczonego z chwilą zapłacenia należności za to tłumaczenie.

9. Tłumacz zastrzega sobie prawo do nie odesłania wyceny a tym samym odmowy przyjęcia zlecenia do realizacji jeżeli nie jest w stanie wykonać tłumaczenia.

 

 

IV. Wysyłka tłumaczenia

1. Wysyłka tłumaczenia następuje w dniu jego ukończenia, zgodnie z informacją podaną w wycenie („czas realizacji”).

2. Tłumaczenie może zostać wysłane w formie elektronicznej oraz/lub w formie papierowej, zgodnie z informacją udzieloną przez Zlecającego podczas przesyłania dokumentów do wyceny.

3. Tłumaczenie w wersji elektronicznej wysyłane jest w postaci skanu lub skanu z nałożonym tekstem OCR na wskazany adres e-mail, w pliku elektronicznym w formacie PDF, chyba że strony uzgodniły inaczej. Wysyłka tłumaczenia w wersji elektronicznej jest bezpłatna. Tłumaczenie w wersji elektronicznej wysyłane jest w formacie nieedytowalnym, z możliwymi zabezpieczeniami uniemożliwiającymi nieautoryzowaną edycję lub kopiowanie treści tłumaczenia. 
4. Na życzenie Zlecającego, za dodatkową opłatą, tłumaczenie może zostać wysłane dodatkowo w pliku edytowalnym jako tłumaczenie niepoświadczone, z zastrzeżeniem punktu VIII.1.

5. Tłumaczenie w wersji papierowej wysyłane jest Pocztą Polską jako list priorytetowy, nierejestrowany. Wysyłka tłumaczenia w wersji papierowej na adres w Wielkiej Brytanii oraz Polsce jest bezpłatna.

6. W przypadku wysyłki wersji papierowej do innych krajów cena i forma wysyłki ustalana jest indywidualnie w wycenie.
7. Tłumacz nie odpowiada za opóźnienia wynikłe z działalności krajowych i zagranicznych operatorów pocztowych.
8.
 Zlecający oświadcza, że w przypadku wybrania wysyłki w formie elektronicznej posiada możliwości techniczne do odczytania pliku elektronicznego w formacie .pdf, .odt, .docx, .doc z tłumaczeniem.
9. Listy zwrócone do Tłumacza w związku z ich nieodebraniem przez adresata lub podaniem przez Zlecającego nieprawidłowego adresu będą niszczone w ciągu 3 dni od daty ich otrzymania. Po tym terminie ich ponowne przesłanie za opłatą nie będzie możliwe i będzie wymagało wydania kolejnych egzemplarzy lub sporządzenia tłumaczenia od nowa, z zastrzeżeniem punktu VIII.1.

 

 

 

V. Forma płatność

1. Płatność za tłumaczenie następuje z góry za pomocą bramki płatności internetowych, dostępnej na stronie internetowej Tłumacza.

2. Tłumacz nie jest płatnikiem VAT.
3. Zlecający tłumaczenie wyraża zgodę na otrzymanie za dokonaną płatność faktury elektronicznej w formacie PDF, wydanej na wskazany adres e-mail lub adres e-mail z którego dokonano zlecenia.
4. W przypadku płatności on-line z wysyłką tłumaczenia wyłącznie w wersji elektronicznej zlecający tłumaczenie zobowiązuje się podać dane do faktury lub do wysyłki paragonu.

5. W przypadku chęci otrzymania faktury na firmę numer NIP należy podać najpóźniej z chwilą potwierdzenia zlecenia, przed wydrukowaniem paragonu za dokonaną płatność (tj. dokonaniem płatności). Od 01.01.2020 wystawienie faktury do paragonu bez NIP nie będzie możliwe.

 

 

VI. Tłumaczenia poświadczone

1. W przypadku zlecenia tłumaczenia poświadczonego będzie ono wykonane przez tłumacza przysięgłego z ważnymi uprawnieniami, wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w Ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego lub/oraz innych obowiązujących aktach prawnych regulujących sposób wykonywania tłumaczeń poświadczonych.

2. Na każdym tłumaczeniu poświadczonym w klauzuli poświadczającej zaznacza się, że tłumaczenie zostało wykonane, w zależności od rodzaju przesłanego dokumentu, z odpisu niepoświadczonego (skanu) lub oryginału dokumentu elektronicznego.

 

 

VII. Odstąpienie od umowy

1. Zlecający ma prawo odstąpić od umowy wykonania tłumaczenia w dowolnym czasie.

2. W razie wycofania zlecenia na tłumaczenie pisemne, które zostało zlecone i jest w procesie realizacji, Klient jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za wykonaną już część pracy. Gdy oszacowanie wykonanej pracy nie jest możliwe (np. ze względu na nieliniowy charakter pracy) – Klient zobowiązany jest zapłacić za całość tłumaczenia. W przypadku anulowania zlecenia, które zostało przekazane do realizacji ale (1) nie rozpoczęto jeszcze jego tłumaczenia lub (2) przetłumaczono mniej niż 20% tekstu, Klient zobowiązuje się opłacić koszty przygotowawcze w wysokości 20% ceny zlecenia.  Koszty przygotowawcze zlecenia są to koszty i nakład pracy ponoszony przez Tłumacza w związku z obsługą zlecenia, m.in. wstępne tłumaczenie mechaniczne, obróbka OCR dokumentu, przygotowanie dokumentu do pracy nad tłumaczeniem, sporządzenie glosariusza do zlecenia, opisanie dokumentów w Repertorium, koszty anulowania poniesione przez Tłumacza w przypadku podzlecenia dokumentów; w skład w których wchodzą utracone korzyści, m.in. niemożliwość przyjęcia innych zleceń ze względu na rezerwację kolejki, etc.

3. Po wycofaniu zlecenia na tłumaczenie pisemne przez Zlecającego proces realizacji zostaje wstrzymany.

4. Po wycofaniu zlecenia na tłumaczenie pisemne Tłumacz zwróci niezwłocznie Zlecającemu koszty zlecenia z zastrzeżeniem punktu 2.

5. Tłumacz zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania tłumaczenia w każdym czasie oraz odstąpienia od umowy na tłumaczenie zawartej ze Zlecającym ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy:

a) tekst przekazany przez Zlecającego do tłumaczenia jest niemożliwy do odczytania w sposób nie budzący wątpliwości;

b) przetłumaczenie tekstu we wskazanym przez Zlecającego czasie jest niemożliwe;

c) treść tekstu przekazana przez Zlecającego do przetłumaczenia jest zbyt skomplikowana co powoduje ryzyko niedokładnego tłumaczenia;

d) treść tekstu przekazana przez Zlecającego naraża Tłumacza na odpowiedzialność cywilnoprawną albo karną,

e) w innych przypadkach, niezależnych od Tłumacza, które spowodują, że realizacja usługi zgodnie z zamówieniem Zlecającego nie będzie możliwa.
6. W przypadku zwrotu płatności za płatność dokonaną przez PayPal zlecający zobowiązuje się pokryć prowizję operatora (PayPal) za dokonaną transakcję zgodnie z regulaminem operatora i stawkami właściwymi w dniu dokonania płatności/zwrotu.

 

 

VIII. Zmiany i reklamacje

1. Wszelkie zmiany na życzenie Zlecającego, zamówienia kolejnych egzemplarzy tłumaczeń oraz inne prace na zrealizowanym tłumaczeniu możliwe są przez 2 tygodnie od daty wydania, po tym czasie wymagane będzie wykonanie tłumaczenia od początku.

2. Reklamacje dotyczące tłumaczeń przysięgłych możliwe są do 3 lat od daty wydania (okres odpowiedzialności zawodowej). Reklamacje dotyczące tłumaczeń niepoświadczonych muszą być przez Zlecającego zgłoszone w formie pisemnej w ciągu 30 dni od momentu otrzymania tłumaczenia. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Zlecającego z zapłaty za usługę. Reklamacji podlegają: błędne przetłumaczenie wyrazu lub frazy z tekstu źródłowego; pominięcie fragmentu tekstu źródłowego; błędy typograficzne w tekście tłumaczenia.

 

 

IX. Odpowiedzialność

1. Odpowiedzialność tłumacza wobec Zlecającego (w tym za szkody i następstwa posługiwania się tłumaczeniem) ogranicza się do wysokości wynagrodzenia i wraz z odpowiedzialnością z tytułu kar umownych nie przekroczy kwoty opłaty uiszczonej przez Zlecającego z tytułu wykonania tłumaczenia.

2. Odpowiedzialność odszkodowawcza tłumacza nie obejmuje błędów w tłumaczeniach wykonywanych w trybie ekspresowym. Zlecającego zamawiający tłumaczenie w trybie ekspresowym przyjmuje ryzyko wystąpienia błędów w tłumaczeniu. Mimo to – po zgłoszeniu zastrzeżeń – Tłumacz jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia ewentualnych wad tłumaczenia.

3. Tłumacz nie udziela gwarancji, że tłumaczenie poświadczone zostanie zaakceptowane przez stronę trzecią i nie ponosi odpowiedzialności za jego ewentualne nie zaakceptowanie jeżeli tłumaczenie jest wolne od błędów, zostało wykonane zgodnie ze sztuką i obowiązującymi przepisami prawa. Obowiązkiem Zlecającego jest upewnić się, że tłumaczenie poświadczone wykonane przez polskiego tłumacza przysięgłego oraz poświadczone jako wykonane z przedłożonego skanu, zgodnie z informacją w punkcie VI.2, będzie uznane przez stronę trzecią do której jest ono kierowane, w tym w szczególności instytucje administracji rządowej i samorządowej.

 

 

X. Rabaty

Wszystkie promocje (również promocje ogłaszane w kanałach mediów społecznościowych) ważne są przez cały okres ich trwania, zgodnie z informacją na stronie www lub miejscu ich ogłoszenie. Promocje oraz rabaty nie łączą się. Promocje nie łączą się z udzielonymi rabatami w ramach programów lojalnościowych, a także z rabatami udzielonymi indywidualnie (np. za duże zlecenie, dłuższy czas wykonania, podobne dokumenty, etc). Promocje nie dotyczą poświadczeń, trybów ekspresowych ani tłumaczeń metodą wyciągową. Tłumacz zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji.

 

 

XI. Poufność

Tłumacz zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w odniesieniu do treści tłumaczonych tekstów, otrzymanych materiałów pomocniczych i informacji poufnych otrzymanych od Zlecającego. Na życzenie Zlecającego Tłumacz może podpisać odrębne zobowiązanie do zachowania poufności.

 

 

XII. Inne

W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszych Warunków mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.