Przejdź do treści

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Klauzula informacyjna,
czyli kto i po co zbiera Twoja dane

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Certified Professionals Jan Roenig
ul. Derdowskiego 30/1, 71-178 Szczecin, 
NIP 8522450114
+48 500 052 899

I. Jakie dane zbieramy?

1. Tłumaczenia przysięgłe

1.1  W przypadku tłumaczeń przysięgłych podanie imienia i nazwiska jest obowiązkowe. Dane te będą przetwarzane w celu wprowadzenia do repertorium, czyli wykazu czynności wykonywanych przez tłumacza przysięgłego. Ich podanie jest obowiązkowe i wynika z wymogu oznaczenia zleceniodawcy lub zamawiającego określonego w art. 17 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego (z 25.10.2014 z późn. zmianami).

2. Tłumaczenia przysięgłe i zwykłe

2.1 Podanie danych adresowych, adresu e-mail oraz numeru telefonu jest dobrowolne, ale niezbędne na potrzeby kontaktu w trakcie realizacji zlecenia oraz wysyłki dokumentów. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.
2.2. Przetwarzanie danych osobowych, zarówno Twoich, jak też osób trzecich zawartych w dokumentach podlegających tłumaczeniu, jest niezbędne do wykonania umowy, choć ich podanie jest dobrowolne. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.

II. Czy udostępniamy dane innym?

1. Nie udostępniamy Twoich danych żadnym podmiotom trzecim w celach marketingowych.
2. W przypadku tłumaczeń przysięgłych, Twoje dane zostaną przekazane współpracującym z nami na stałe tłumaczom przysięgłym.
3. W przypadku dokumentów zawierających słownictwo specjalistyczne, np dokumentacji medycznej lub technicznej, a także w przypadku zleceń dotyczących niemieckiego Twoje dane oraz dokumenty mogą zostać ujawnione innym administratorom (firmom specjalizującym się w tego rodzaju tłumaczeniach). W takich przypadkach wszystkie Twoje dane zostaną przez nas usunięte, Ty zostaniesz o tym poinformowany/a, a obowiązek informacyjny i ochrony danych przejdzie na dany podmiot.

III. Okres przechowywania danych

1. Dane wskazane w punkcie I.1.1 będą przechowywane przez okres wynikający z właściwych przepisów dot. obowiązku prowadzenia i archiwizowania repertorium tłumacza przysięgłego (art. 22. w.w ustawy).
2. 
Dane wskazane w punkcie I.2.1 zostaną usunięte po zakończeniu zlecenia. 
3. Dane wskazane w punkcie I.2.2 mogą być (w postaci oryginałów dokumentów i ich tłumaczeń) przechowywane przez trzy lata (okres odpowiedzialności zawodowej) od dnia wysłania tłumaczenia na okoliczność ewentualnych reklamacji lub zapytań ze strony organów wymiaru sprawiedliwości.
4. 
Kopie niektórych tłumaczonych tekstów (w języku oryginalnym i docelowym) mogą być przechowywane przez czas nieokreślony w celu doskonalenia zawodowego tłumacza i budowania bazy wiedzy (szablonów tłumaczeń). Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.

IV. Jakie są prawa Klienta?

Masz prawo żądania od administratora:
– dostępu do dotyczących Ciebie danych,
– dostarczenia Ci kopii danych podlegających przetwarzaniu,
– prostowania tych danych,
– usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania do przechowywania, co administrator ma obowiązek wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą określone, opisane w przepisach o ochronie danych osobowych okoliczności, w szczególności, gdy wniesiesz sprzeciw, o którym mowa niżej.
Masz prawo do wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony cel administratora.
Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

V. Jak można się z nami skontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?

Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych możliwy jest pod adresem e-mail kontakt@tlumaczlondyn.co.uk lub adresem korespondencyjnym Administratora danych (jak wyżej).